ชื่อเรื่องรูปแบบการนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗-๒๕๕๘) ไปใช้
ผู้นำเสนอนายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ชื่อการอบรม/สัมมนาการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
สถานที่นำเสนอโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่1 มิถุนายน 2559
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร