แหล่งความรู้ :Dow Lab Safety Academy
ชื่อเว็บไซต์ :http://safety.dow.com/en
สังกัด/องค์กร :Dow Chemical Company
ประเภทขององค์กร :เอกชน
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
  • ความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ
  • ความรู้และข้อมูลที่ทำให้เข้าใจถึงความเป็นอันตรายในห้องปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติการที่ดีเพื่อลดความเป็นอันตรายเหล่านั้น
  • วิธีการประเมินความเป็นอันตรายและการปฏิบัติการที่ดี เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ
  • วิธีสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ขอบเขตสาระเนื้อหา :แหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม,
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Browse,