แหล่งความรู้ :ChemIDplus
ชื่อเว็บไซต์ :http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
สังกัด/องค์กร :US. National Library of Medicine
ประเภทขององค์กร :หน่วยงานของรัฐ
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
  • ชื่อและชื่อพ้องของสาร
  • CAS no.
  • สูตรโครงสร้าง
  • สูตรโมเลกุล
  • รหัสจำแนกความเป็นอันตราย (Classification Codes)
  • คุณสมบัติทางกายภาพและพิษวิทยา
ขอบเขตสาระเนื้อหา :ข้อมูลสารเคมี จำนวน400,000 รายการ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกวัน
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม, เชื่อมโยงไปแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข่้อง
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Search,