แหล่งความรู้ :NIOSH Home NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
ชื่อเว็บไซต์ :http://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html
สังกัด/องค์กร :The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
ประเภทขององค์กร :หน่วยงานของรัฐ
ข้อมูล/สาระในเว็บ :

· DOT ID and Guide Numbers ที่อ้างอิงถึงวิธีดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

· RTECS Number ซึ่งใช้ค้นหาข้อมูลด้านพิษวิทยาของสาร ชื่อสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้

· วิธีตรวจวัดปริมาณสาร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องใช้เมื่อทำงานกับสารนั้นๆ

ขอบเขตสาระเนื้อหา :ข้อมูลของสารเคมี (chemicals or substance groupings ) จำนวน 677 ชนิด
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม,
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Search,