แหล่งความรู้ :European Chemical Agency
ชื่อเว็บไซต์ :http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
สังกัด/องค์กร :The European Union Chemical Agency
ประเภทขององค์กร :สถาบันการศึกษา
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
ขอบเขตสาระเนื้อหา :ข้อมูลของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในตลาดร่วมยุโรป
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม,
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Search,