แหล่งความรู้ :University of California - UC Center for Laboratory Safety
ชื่อเว็บไซต์ :https://cls.ucla.edu
สังกัด/องค์กร :University of California
ประเภทขององค์กร :สถาบันการศึกษา
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
  • แหล่งความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมี
  • บทเรียนจากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ เช่น การระเบิด ไฟไหม้ อันตรายของสารเคมี เป็นต้น
  • เครื่องมือเพื่อพัฒนาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ เช่น รายการตรวจประเมินความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ขอบเขตสาระเนื้อหา :แหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม, เชื่อมโยงไปแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข่้อง
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Search, Browse,