แหล่งความรู้ :Laboratory Safety Manual
ชื่อเว็บไซต์ :http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/appd.htm
สังกัด/องค์กร :Princeton University - Environmental Health and Safety
ประเภทขององค์กร :สถาบันการศึกษา
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
  • การจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีหกรดหรือกระเด็น หรือ หายใจเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
  • ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เช่น การใช้สารอันตรายประเภทต่างๆ
  • ข้อแนะนำการออกแบบและปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ
  • การจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล
ขอบเขตสาระเนื้อหา :แหล่งเรียนรู้เรื่องปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม, เชื่อมโยงไปแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข่้อง
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Search, Browse, Quick Link