แหล่งความรู้ :Laboratories
ชื่อเว็บไซต์ :https://www.osha.gov/SLTC/laboratories/
สังกัด/องค์กร :Occupational Safety & Health Administration, US Department of Labor
ประเภทขององค์กร :หน่วยงานของรัฐ
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
  • ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • มาตรฐานความปลอดภัยและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
ขอบเขตสาระเนื้อหา :แหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม,
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Browse,