แหล่งความรู้ :LSI Resourse Library
ชื่อเว็บไซต์ :http://www.resources.labsafetyinstitute.org/OtherResources.html
สังกัด/องค์กร :The Laboratory Safety Institute (LSI)
ประเภทขององค์กร :สมาคม/องค์กรวิชาชีพ
ข้อมูล/สาระในเว็บ :
  • ข้อมูลความรู้เผยแพร่เกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในรูปของ สิ่งพิมพ์ (Document) เอกสารประกอบการสอน (Presentation) และ วิดีทัศน์
  • หลักสูตรการให้ความรู้เร่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ขอบเขตสาระเนื้อหา :แหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
สาระที่นำเสนอ :สาระสังเขป, เนื้อหาฉบับเต็ม, เชื่อมโยงไปแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข่้อง
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Browse,