ประเภทเอกสาร :เอกสารมาตรฐาน
ประเภทเนื้อหา :ข้อกำหนด,
หมายเลขเอกสาร/มาตรฐาน :มอก. 2677
ชื่อเรื่อง :มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
ชื่อผู้แต่ง/สถาบัน :กองมาตรฐานการวิจัย วช. และโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
ชื่อสำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ :23 Sep 2015