ศัพท์ไทย

There are 9 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
การชี้บ่งอันตราย
กระบวนการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย
การบริหารความเสี่ยง
การประสานกิจกรรมเพื่อสั่งการและควบคุมองค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการโดยรวมเกี่ยวกับการชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง
ของเสียหรือขยะในห้องปฏิบัติการ
ของเสียหรือขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็น สารที่ใช้หรือสารใหม่ที่เกิดจากการทำปฏิริยาในการศึกษาทดลอง จึงต้องมีการจัดการของเสียและขยะจากการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
ความเสี่ยง
ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น
นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ประกาศที่ลงนามแสดงเจตจำนงโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแสดงถึงความตั้งใจและทิศทางโดยรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
สารบบสารเคมี
บัญชีข้อมูลสารเคมีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสารเคมี
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
เอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย