ศัพท์ไทย

There are 4 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
การชี้บ่งอันตราย
กระบวนการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย
การบริหารความเสี่ยง
การประสานกิจกรรมเพื่อสั่งการและควบคุมองค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการโดยรวมเกี่ยวกับการชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง