ศัพท์ไทย

There are 1 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ประกาศที่ลงนามแสดงเจตจำนงโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแสดงถึงความตั้งใจและทิศทางโดยรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ