การจัดการความเสี่ยง

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง