การชี้บ่งอันตราย

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
การชี้บ่งอันตราย
กระบวนการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย