ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยสำนึกและจริยธรรมในหน้าที่ที่จะดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
        กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยขององค์กรจะเกิดได้ ต้องมีนโยบายหรือแผนที่ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการกำหนด อย่างชัดเจน ควบคู่กับการมีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ฐานข้อมูลที่วางรากฐานการเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินกิจกรรม จะทำให้การดำเนินงานต่อเนื่องไปได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
        ความยั่งยืนของการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะริเริ่ม กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ และใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและประเมินการดำเนินงานทั้ง 7 ด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ด้วยโปรแกรมของ ESPReL เช่น สภาพความปลอดภัย ข้อมูลการจัดการสารเคมีและของเสีย ในการบริหารจัดการทั้งด้านความปลอดภัยและด้านการจัดสรรงบประมาณ
        นอกจากนี้การติดตามผลตรวจประเมินสถานภาพการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 7 ด้าน ยังช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพของการดำเนินการทั้งระบบที่เชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถติดตามและบูรณาการการดำเนินการทุกด้านให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี