ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติโดยตรง ทั้งในแง่สุขภาพของตนเองและผู้ร่วมงานรวมถึงสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติต้องมีส่วนร่วมในการสร้างห้องปฏิบัติการปลอดภัย นับตั้งแต่การกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย การสำรวจการติดตามและประเมินการดำเนินการทั้ง 7องค์ประกอบความของยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัย (ESPReL) เหล่านี้ จะทำให้เห็นภาพรวมของสภาพความปลอดภัยที่ควรจะพัฒนาให้ดีขึ้น  ESPReL checklist เป็นเครื่องมือที่ทำให้ประจักษ์ถึงสภาพความปลอดภัยหรือความเสี่ยงด้วยตนเอง เช่น สิ่งที่กระทำอยู่เป็นความเสี่ยง สารเคมีที่ใช้ควรใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย และผลของการสำรวจยังสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้