คุณชนก ปรีชาสถิตย์
อิศรา อามิน
ศิวพร ปรีชา
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 603, 610 โทรสาร 02-579-9202
อีเมล์