ห้องปฏิบัติการที่มีการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอที่จะทำให้มีความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม