ท่านสามารถดาวน์โหลด.. เอกสารเผยแพร่จำนวนห้องปฏิบัติการในระบบ ESPReL Checklist คลิ๊กที่นี่  

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง "ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบตั้งต้นได้อย่างไร" คลิ๊กที่นี่

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเรื่อง..มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม ๑ : ข้อกำหนด และเล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ  คลิ๊กที่นี่

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด.. คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (Lab Safety Inspection Manual, Second Edition) คลิ๊กที่นี่