โปรแกรม ChemInvent คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลสารเคมีพร้อมระบบประมวลผล (และรายงาน) ที่จะอำนวยความสะดวกให้ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดการสารเคมีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบปริมาณสารเคมี ติดตามความเคลื่อนไหวสารเคมี ประมาณค่าใช้จ่ายในการเบิก/จ่ายสารเคมี รวมทั้งสามารถจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม โดยดูจากข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีของหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ที่ปรากฏในโปรแกรม นอกจากนี้โปรแกรมยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการจัดทำรายงานสารเคมีภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสารเคมีของเจ้าหน้าที่หรือการรายงานต่อผู้บริหาร

ภายในโปรแกรม ChemInvent ประกอบด้วยฐานข้อมูลสารเคมี (ชื่อ, สถานะสาร, Cas no., UN no.) และข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมี (ตามระบบ GHS และ UN Class) จำนวน 100 รายการ ที่มักพบและใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มและปรับปรุงฐานข้อมูลสารเคมี รวมทั้งฐานข้อมูลบริษัทผู้ขายและผู้ผลิตสารเคมีภายในโปรแกรมได้ ซึ่งจะทำให้ฐานข้อมูลในโปรแกรมมีความทันสมัยอยู่เสมอ

การทำงานและประโยชน์ของโปรแกรม ChemInvent 

 1. มีการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. มีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านระบบรหัสผ่าน ทำให้มีความเป็นส่วนตัวในการเก็บข้อมูล
 3. มีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลสารเคมี ชื่อบริษัทผู้ขายและบริษัทผู้ผลิตที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลมีความหลากหลายและรองรับการทำงานในทุกหน่วยงาน
 4. สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของสารเคมีได้ ดังนี้
  • ข้อมูลในการซื้อขวดสารเคมีนั้นๆ เช่น บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้ขาย และเลขที่ใบแจ้งหนี้
  • ข้อมูลการใช้งานสารเคมี เช่น ปริมาณที่นำเข้า ปริมาณคงเหลือ และผู้เบิกใช้สารเคมี
  • ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการซื้อสารเคมี
  • ข้อมูลสถานที่เก็บสารเคมีแต่ละขวด
  • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอันตรายของสารเคมี เช่น ชื่อพ้อง (Synonym), CAS Number, GHS, UN Class และ UN Number
 5. สามารถระบุตำแหน่งและติดตามการใช้งานของสารเคมีในหน่วยงาน ตรวจสอบสารเคมีหมดอายุ (ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ระบุ หรือ 5 ปี หลังจากวันที่นำเข้า) หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อการแบ่งปันการใช้ ภายในหน่วยงาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีซ้ำซ้อน
 6. สามารถจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม โดยดูจากข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีของหน่วยงานนั้นๆ ที่ปรากฏในโปรแกรม
 7. สามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีภายในหน่วยงานได้ เนื่องจากมีการระบุงบประมาณในการซื้อสารเคมีแต่ละขวดพร้อมกับระบุแหล่งเงินทุน
 8. สามารถสรุปปริมาณการใช้งานสารเคมีเพื่อนำไปช่วยในการประเมินปริมาณและประเภทของเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีได้
 9. อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานสารเคมีภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสารเคมีของเจ้าหน้าที่หรือการรายงานต่อผู้บริหาร

การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรม ChemInvent จะทำงานในรูปแบบ web application ผ่านทาง Browser IE Google Chrome หรือ Mozilla Firefox โดยโปรแกรมสามารถติดตั้งและใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. Standalone เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10 คน) และไม่ต้องการจะลงโปรแกรมบน Server ผู้ใช้สามารถลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้
 2. Server เหมาะสำหรับให้บริการผู้ใช้งานจำนวนมากและมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างคลังสารเคมี/หน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ โดยระบบปฏิบัติการต้องเป็น Windows Server 2008 (หรือใหม่กว่า) พร้อมทั้ง SQL Server 2008 (หรือใหม่กว่า)

 

                                                                           

  

                

           

 

สนใจการใช้งานโปรแกรม ChemInvent คลิ๊กที่นี่

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

นางสาวศิวพร ปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email:     
โทร 02-561-2445 ต่อ 603 โทรสาร 02-579-9202