Dmsc1 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc2 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc3 สถาบันชีววัตถุ คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 เชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc7.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc11/1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต คลิ๊กที่นี่

 

Dmsc12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา คลิ๊กที่นี่

 

NihDmsc สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คลิ๊กที่นี่